søndag 12. februar 2012

129) Mark. 10, 2-9.


Ekteskap

Mark. 10, 2-9. 20.s. Treenighet.

 

Teksten i dag handler om ekteskapet. En mann og en kvinne inngår en pakt om å leve sammen, skape et hjem og et lite samfunn for seg selv. Så langt vi kjenner til det har det eksistert til alle tider i alle land i en eller annen form. Måten det organiseres på er ikke avgjørende eller det viktigste. Hovedsaken menneskelig sett er at det er et ordnet forhold som består over tid.
Vi må se på noen sider ved ekteskapet her. Første vers i dette kapittel framstiller Jesus som lærer – han lærte dem. Ordet om ekteskapet er bare en del av den.

1. En guddommelig ordning.

Jesus viser til Skriften når han får spørsmål om ekteskapet, v. 3. Og Jesus sier at Gud har sammenføyet dem, v. 9.

Vi finner flere avsnitt og vers i Bibelen om ekteskapet som viser at de regnet det som en guddommelig ordning. Derfor kan vi ikke gjøre med det etter menneskelig tanke og mening.

Bibelen ser også på ekteskapet som et bilde på forholdet mellom Gud og hans folk (Israel i GT og menigheten i NT).

2. Guds ønsker.

Vers 6 viser til skapelsen og viser at det skulle være et varig forhold mellom en mann og en kvinne. Jfr. v. 8. Gud tvinger ingen. Guds opprinnelige plan var et livslangt ekteskap som altså var uoppløselig. Mat. 19, 6f. Og det henger sammen med at Gud skapte alt godt. Da han så på sitt skaperverk ved slutten av den sjette dagen, så han at alt var «overmåte godt» (1. Mos. 1, 31). Mennesket var også med her, v. 27. Og det var skapt i Guds bilde. Da måtte også ekteskapet og samfunnet mellom to av hans skapninger være godt.
Men så kom syndefallet. Det snudde opp-ned på alt. Da begynte striden og uroen og egenviljen hos menneskene. Det var ikke med i skapelsen, men en del av fallet. Synden ble en makt i mennesket etter fallet. Det førte også til uro i familien og kravet om skilsmisse meldte seg.

3. Skilsmisse.

Bibelen viser at skilsmisse har skjedd i lange tider, helt fra Moses’ tid da han fikk loven. På dette området var de på linje med hedningene om ikke i grad og hyppighet. Ettersom synden har vært med i hele menneskehetens historie utenfor Paradis, har også skilsmissen eksistert hele veien.
Kravet om skilsmisse kom på grunn av flere ting, og det var mannen som krevde dette. Vi ser noe av det i jødisk litteratur som trolig også gjenspeiler tiden før Kristus. Det var ikke bare utroskap som ble regnet som grunn. Det kunne være helt trivielle ting som kanskje ble unnskyldning for noe annet. Det kunne f. eks. være at konen hadde kokt maten dårlig og hadde form mye salt i den, eller å ha stekt den for mye. Da kunne mannen vise konen bort og finne seg en annen. (Ryle siterer her Lightfoot.)
I 5. Mos. 24, 1 skriver f. eks. Moses: «Dersom en mann tar seg en hustru og gifter seg med henne, og han ikke bryr seg om henne lenger, fordi han har funnet noen ved henne som byr ham imot, da kan han skrive et skilsmissebrev og gi henne i hånden og sende henne bort fra sitt hus.»
Dette «noe» som han har funnet hos henne, må trolig være noe som ut fra moralsk synspunkt er forkastelig» (Bibelsk Oppslagsbok). Etter bibelsk tenkning kan det ikke bety hverdagslige småting som hennes kjøkkenarbeid e.l.
Jesus nevner en grunn for lovlig skilsmisse, nemlig hor eller ekteskapsbrudd. Hvis en gift person (mann eller kvinne) har kjønnslig omgang med en annen enn ektefellen, er egentlig ekteskapet brutt og oppløst. Det er grunnen til at Jesus sier: Da kan de også oppløse pakten. Mat. 5, 32. Det er egentlig ikke en plikt. De kan begynne på nytt om begge er enige i det og vil tilgi den skyldige.

4. Gjengifte.

Et spørsmål som straks melder seg når skilsmisse skjer, er om den ene eller begge parter kan gifte seg om igjen. Det blir aktuelt for unge som blir skilt, men vi ser stadig at også eldre mennesker er opptatt av det. Ensomhetsfølelse kan være en grunn til det.
Vi må si at Jesus ikke åpner for gjengifte noen gang. I luthersk teologi (også Luther selv) er det sagt at den uskyldige part kan gifte seg om igjen. Da må vi spørre: Er det alltid en uskyldig part? I et så nært forhold som i ekteskapet vil det lett komme gnisninger og uenigheter om mange ting. Begge ektefeller kan lett reagere overdrevent og komme med beskyldninger og anklager som kanskje ikke er relevante. I slike tilfelle kan godt begge parter ha syndet og være skyld i et brudd.
Mat. 5, 32, som er en del av Bergprekenen, er ganske kategorisk i denne saken: Den som gifte seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. Etter sakens natur må det gjelde begge kjønn. Ellers er 1. Kor. 7 en større veiledning om ekteskap og skilsmisse. Paulus er også klar her, og han stiller opp to alternativ, v. 11: «Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med sin mann.» Mot slutten av kapitlet sier han dette: «Men om mannen hennes er død, da har hun frihet til å gifte seg,» v. 39. Også her gjelder det begge kjønn. Ingen annen grunn enn død finnes for å gifte seg på nytt.

- En annen sak må vi kort berøre: Hvis skilsmisse og gjengifte har skjedd mens de var vantro, stiller saken seg annerledes. Om dette tenker jeg slik:Gjengifte.
Det er et overordentlig vanskelig spørsmål. Jeg har ikke funnet noen (av de skrifter jeg kjenner nå) som tar opp spørsmålet direkte og konkret. Og jeg vil nødig være årsak til nye vanskeligheter. Et forsøk på svar er dette:
Bekjennelsesskriftene (Konkordieboken) tar bare flyktig opp spørsmålet i skriftet: Tractatus (mot pavens makt), der det står at den lov som forbyr gjengifte er urettferdig. (Den katolske kirke lærer som kjent at både skilsmisse og gjengifte er forbudt.)

Som legmann må jeg svare slik:
1) I prinsippet er både skilsmisse og gjengifte ulogisk og ikke etter Guds vilje. Ekteskapet er et livslangt samliv mellom to, som bare døden kan bryte. Det er klar bibelsk lære.
2) Allerede i Moseloven er det blitt klart at Gud må tillate skilsmisse – ”for de hårde hjerters skyld”. I prinsippet er altså skilsmisse mulig, på grunn av synden.
3) Den lutherske kirke har ment ut fra noen skriftsteder at gjengifte kan være mulig for den uskyldige part. Det er to problem med det: Først: Hvem er egentlig den uskyldige? Det er ikke alltid lett å avgjøre, og alle vil vel hevde at de er den uskyldige. Dernest: Noen bibelsteder er faktisk så komplekse at tolkingen er forskjellig.
4) Selve ekteskapsinngåelsen er i prinsippet ikke kirkelig, men et statlig ansvar i samfunnet. Når presten har vigselsrett, er det fordi kirken får retten overdradd fra staten. Det kan være et viktig moment.
5) All frelse er av bare nåde. Der er ingen ”gjerning” vi skal gjøre for å eie liv i Gud. Det er også viktig.
6) Et lignende forhold er kjent fra misjonsmarken: Når en polygamist blir frelst, hva skal han gjøre med alle konene?

- Alt dette bør vi ha som bakgrunn når vi tenker på emnet ”ut fra Skriften”. Da er det ikke så enkelt. Men jeg kan si litt om det slik jeg tenker her:
a) Et ekteskap er å gi et livslangt løfte om troskap. Hvis en gjengift skal oppløse sitt nye ekteskap, blir det å begå en ny urett og synd. Og vi helbreder aldri en synd ved å gjøre en annen synd.
b) Vi kan ikke sammenligne den synden det er å gifte seg som fraskilt med for eksempel å stjele. Den som stjal, skal ikke stjele mer, men betale tilbake det han har tatt. Det kan man ikke mht ekteskap.
c) Gjengifte mens ektefellen lever er synd, og kan dermed behandles som synd. Det betyr at det er tilgivelse for synden og full oppreisning åndelig sett.
d) Det har vært nokså vanlig at en fraskilt og gjengift ikke kan ha en offentlig tjeneste i Guds rike. Da mister de gudsfolkets tillit. En kristen leder skal også være et klarest mulig lys for verden og vise at vi tar Guds ord på alvor. Det er den byrde de må bære på grunn av synden. Nå ser vi at man bryter også dette i stor stil, ikke bare i statskirken, men i organisasjonene.
Min egen konklusjon er altså en tilgitt synder skal få lov å glede seg 100 % i det, men at hun/han kunne være litt ”ydmyk” overfor andre troende og ikke ta imot et verv i Guds rike. Det er jo så mange andre tjenester i det skjulte vi kan gjøre for Jesus. Og de er ofte mer verd for Gud enn det å stå offentlig fram. Og etter en tid (det vi kaller karantene) skulle det ikke være noe i veien for å gi et enkelt vitnesbyrd i et småmøte f. eks. Da ville det være lurt om du taler med dem først og viser at ved en ydmyk og beskjeden framtreden når man lengst inn til folks hjerter. Det er noen som ikke tenker på det. Her mener jeg altså at vedkommende sier med ord at hun/han har syndet (uten å være altfor konkret – vi skal ikke brette ut vårt indre liv for alle), men at hun/han har fått nåde hos Gud til å tro at synden er tilgitt av Ham, og at de derfor tror at de er renset fra synden i Jesus dyre blod. Det er jo veien vi alle må gå.
En annen side ved gjengifte mot Guds vilje, er at man mister noe av Guds velsignelse over sitt liv når man handler mot Guds ord. Det gjelder i alle spørsmål.

Noen skriftsteder om dette: Mat. 19, 8: For deres hårde hjerters skyld. V. 9: for hors skyld, som grunn for skilsmisse. 5. Mos. 24.
1. Kor. 7, 15 den vantro kan skille seg og den troende skal la det skje for fredens skyld. V. 10f.
Mark. 10, 11f: klart ord om at gjengifte er galt. Sml. Luk. 16, 18.
1. Kor. 7, 39 viser at gjengifte er mulig når ektefellen er død.
1. Tim. 3, 2 og 12 er det man bygger på når en gjengift ikke skal ha en offentlig tjeneste, m. paralleller. Dette viser trolig underforstått at det har vært andre kristne som var gjengift der.
Her må vi få lov å advare de som kanskje er i ferd med å gifte seg.