mandag 24. mai 2010

5) 2. Pet. 3, 18. Vokster.

2. Pet. 3, 18
Vokster.

Peter skriver: voks nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus.

Vokster i kristenlivet burde være aktuelt for alle kristne. Vi skulle spørre oss selv i dag: Har vi vokst i troen? Er vi mer modne som kristne nå en for noen år siden? Eller er vi fornøyd med så lite kristendom som mulig? Hunger vi ikke etter mer av Gud – rett forstått? Er der ikke en lengsel og tørst i oss?

Den engelske biskop I. C. Ryle sier: ”Et hovedkjennetegn på en sann kristen er at han vokser.” Bibelen oppfordrer oss til å vokse, det skjer ikke automatisk. Peter sier: Voks i nåde. Det er en oppfordring. Og han sier et annet sted: Lenges som nyfødte barn etter Guds ord så dere vokser til frelse. 1. Pet. 2, 2. Og Paulus sier at kjærligheten skulle bli rikere og rikere på kunnskap. Fil. 1, 9. Og i 1. Tes. 4, 1 står det: så dere enn mer må gjøre fremgang. Det er som med platene: Vi må stelle og vanne og gjødsle dem. Ellers vil de dø.

Men her mener vi ikke bare kunnskap om og i Bibelen. Det er ikke det samme som åndelig vokster. Vi kan heller ikke bli mer rettferdiggjort, tilgitt, trygg eller få mer fred med Gud. Der er vi allerede fullkommen i Kristus når vi har tatt imot ham og er gjenfødt ved Guds ord og Ånd. Da er du skikket for himmelen.

Men her mener vi Åndens verk i den troendes hjerte og liv. Det kan bli sterkere, dypere og større. Vår tro, håp og kjærlighet, ydmykhet, iver og syndserkjennelse kan være sterk eller svak, stor eller liten.

Vi kan ikke bli mer frelst enn vi er i Kristus, men vi kan vise det mer, vi kan ære hans navn mer med vårt liv, ja, med vårt legeme, Fil. 11, 20.

Mange forkynnere tør ikke tale om vokster i kristenlivet fordi de føler på sin egen svakhet og tilkortkommenhet. Og det er sant. Vi føler alle at vi ikke holder mål. Men nå skal vi ikke tale om vår egen erfaring, vi skal tale Guds ord om saken. Da står det fast: vi oppfordres til å vokse.

Nå finnes det visse kjennetegn på åndelig modenhet. De skal vi se lett mer på her. Vi forstår ikke alltid selv om vi er modne eller ikke. Andre kan lettere se det. Det er som med Moses da han kom ned fra fjellet og hadde vært i Guds nærhet: hans ansikt skinte, men han så det ikke selv. 2. Mos. 34, 29. Andre så det og merket at han hadde vært hos Gud. Slik er det med Guds folk når de vokser i nåde.

Hva er kjennetegnene på åndelig vokster? Hva viser hos en kristen? Det er noe vi kan prøve oss på.

1. Ydmykhet.
En moden kristen vil for det første være en ydmyk person. Han vil føle sin synd og uverdighet større for hvert år. Han ser bedre at han kommer til kort som kristen, og derfor trenger han stadig mer nåde. Derfor heter det: Voks i nåde. Han er ydmyk av hjertet og ikke i munnen. Det betyr at han tenker lite opm seg selv. Paulus er et fint eksempel for oss her. Han sier om seg selv som moden kristen: Jeg er den ringeste av alle de hellige. Ef. 3, 8. Mot slutten av sitt liv avlegger han vitnesbyrdet: Jeg er den største blant syndere. 1. Tim. 1, 15. Tidligere i livet hadde han uttalt at han var den ringeste av alle apostlene, ja at han ikke var verdig til å kalles en apostel. 1. Kor. 15, 9. Alt dette viser at han hadde nådd aldersmålet for Kristi fylde. Ef. 4, 13. Slik er en ”stor” kristen. Jo mer frukt et tre bærer, jo mer bøyer greinene seg til jorda. Ydmykhet er å oppdage mer av sin egen synd, mer for hvert år. Derfor ser han klarere at han er frelst av nåde for Jesu skyld. Han har intet å rose seg av. Korset er hans eneste frelseshåp.

2. Synet på Jesus.
Det andre kjennetegnet blir dermed at han får et større syn på Jesus og hans nåde. Jesu får mer betydning for ham, og han blir mer avhengig av Jesus for hver stund. Han finner stadig mer å glede seg over. Første gang var det så stort at han tilgav ham all synd og gjeld, at Jesus døde for en stakkar som meg. Og her får vi leve hele livet. Men vi får også et dypere forhold og et større kjennskap til Jesus. Vi opplever kraft og glede og fred og trygghet i Jesus. Vi får se hans trofasthet, se ham som vår hyrde og venn, vår talsmann og prest. Vi får se sider ved kristenlivet som vi ikke ante noe om som nyfrelst. Derfor elsker vi ham mer, troen blir sterkere og større. Med dette mener vi ikke troen på oss selv og det vi makter. Men det er troen på Jesu makt og det han kan. Tilliten til ham blir større.

3. Et hellig liv.
Et tredje tegn er det hellige liv i seier over synden, verden, kjøtet og Satan. Vi legger mer vind på å være forsiktige med våre ord, handlinger og vårt lynne og temperament. Vi passer oss mer i hverdagen. Det betyr at vi vil ”etterligne” Jesus mer og mer. Derfor heter det i teksten: Voks i …. kjennskap til Jesus. Det betyr ikke bare kunnskap som går inn i hodet. Det er kjennskap som fører til etterfølgelse. Som Peter sier: Han etterlot dere et eksempel. 1. Pet. 2, 21.

- Her kan vi tenke på flere praktiske ting i livet med Gud. det har med helliggjørelse og tjeneste å gjøre, så vel som vårt indre liv med Gud.

- Et par bøker av Fr. Wisløff kan vise mer av dette: De modne år, 1947, taler om menneskelivet når man blir voksen og moden. Dernest: Jeg tror på Den Hellige Ånd, 1936. Det er en mer omfattende beretning om Ånden og dens gjerning, som også taler om vekst i helliggjørelse. –
.